RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FRIFOND I IMF-UNG

Revidert og vedtatt av ImF-UNGs landsstyre 8. april 2022.

Hva er Frifond:

Frifond ble opprettet av Stortinget i 2000. Pengene som deles ut gjennom Frifond kommer fra overskuddet til Norsk Tipping, såkalte tippemidler. Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU, forvalter Frifond gjennom støtteordningen Frifond organisasjon. Sentralleddet i hver organisasjon som mottar Frifond, kan selv vedta hvilken fordelingsnøkkel man ønsker. ImF-UNG beholder 5% av tildelte midler for å dekke administrasjonskostnader, resterende deles ut som startstøtte, prosjektstøtte og driftsmidler til lokallagene. ImF-UNG har de siste årene blitt tildelt omkring 2 millioner kroner i Frifond-midler hvert år, som har blitt delt ut til lokallag innmeldt i ImF-UNG.

Hva skal Frifond-midlene brukes til?

Støtten skal gå til aktivitet i regi av lokallag. Lokallagene skal selv bestemme hvordan Frifond-støtten skal brukes, så lenge den brukes i tråd med organisasjonens retningslinjer for støtteordningen.

Hvordan har ImF-UNG bestemt at Frifond skal fordeles?

Det skjer gjennom startstøtte, prosjektstøtte og driftsmidler.

Startstøtte

Alle nye lokallag som melder seg inn i ImF-UNG blir tildelt kr. 8000 i startstøtte. Startstøtte tildeles nye lokallag fortløpende etter at de er registrert i ImF-UNG, og skal brukes opp innen 30. juni året etter tildeling. Søknad om startstøtte skjer via eget søknadsskjema på www.imf-ung.no . Søknadsfristen er 1. september hvert år.

Prosjektstøtte

Inntil 30 % av Frifond-midlene kan deles ut som prosjektstøtte. Søknad om prosjektstøtte skjer via eget søknadsskjema på www.imf-ung.no. Søknadsfristen er 1. september hvert år.

 Kriterier for å få prosjektstøtte:

 • Lokallaget må ha levert inn godkjent årsrapport for året før.
 • Prosjektstøtte gis til prosjekt i regi av lokallaget som har som mål å få flere med i lokallaget, og prosjekt som kan knyttes til ImF-UNG sin visjon og strategi.
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av planlagt prosjekt, og et enkelt budsjett.
 • Innen 30. juni året etter tildeling skal det sendes inn en kort rapport i ImF-UNGs medlemssystem, som viser at prosjektstøtten har blitt brukt til formålet det er søkt om midler til, og at midlene er brukt opp.

Søknader om prosjektstøtte blir behandlet på første landsstyremøte i ImF-UNG etter sommerferien. Lokallag som har søkt vil få svar per e-post i løpet av september. Prosjektstøtten utbetales til lokallag som har fått godkjent sin søknad om prosjektstøtte.

Driftsmidler

I løpet av september er startstøtten og prosjektstøtten delt ut. Det som da står igjen deles ut til alle tellende lokallag som har sendt inn godkjent årsrapport og medlemsliste for året før. Driftsmidlene deles ut med et fast grunnbeløp på kr. 2000 per lokallag per år, og et variabelt beløp per betalende medlem per år. Denne utdelingen skjer automatisk på bakgrunn av godkjent årsrapport og medlemsliste for året før. Driftsstøtten deles ut i oktober hvert år.

Når skjer tildelingen?

ImF-UNG mottar Frifond-midlene i juni eller juli hvert år. Pengene blir utbetalt fra september og utover høsten hvert år. 31. desember skal ImF-UNG ha delt ut alt, og innen 30. juni året etter tildelingen skal lokallagene ha brukt opp midlene og sendt inn rapport på bruken av tildelte midler.

Hva skal pengene ikke gå til?

Støtten skal ikke:

 • tilbakeføres til sentralleddet og/eller mellomliggende lag.
 • brukes til å finansiere sentralleddets aktivitet.
 • brukes til å lønne ansatte.
 • brukes til innsamlingsaktivitet.
 • brukes til å bygge egenkapital.
 • brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet.
 • brukes til innkjøp av ulovlige rusmidler, alkohol og tobakk.

 Rapportering fra lokallagene

Lokallag som søker om Frifond, skal levere årsrapport til ImF-UNG for hvert år, innen 15. februar i søknadsåret. Dette gjøres via et nettbasert medlemssystem. Hovedleder i lokallaget får informasjon fra ImF-UNG når det er tid for å sende inn årsrapport.

Lokallag som har mottatt Frifond-midler skal innen 30. juni året etter tildelingen rapportere om bruken av Frifond-midlene. I rapporten skal det komme fram om midlene er brukt opp eller ikke, og at de er brukt i tråd med retningslinjene for Frifond. Dette gjøres via et enkelt regnskap i det samme nettbaserte systemet som brukes til innlevering av årsrapport. Hovedlederen i lokallaget får melding fra ImF-UNG når det er tid for å rapportere om bruken av Frifond-midler, og informasjon om frist for å sende inn rapporten. Ubrukte midler og midler lokallaget ikke har rapportert om, skal kreves tilbake av ImF-UNG. Lokallag kan ikke bli tildelt nye midler, før rapport på bruken av mottatte midler er sendt inn og eventuelle restmidler er tilbakebetalt til ImF-UNG.

Hvis det viser seg at Frifond-midlene er brukt i strid med hensikten til Frifond, skal ImF-UNG kreve pengene tilbake.

Klageadgang

Lokallag kan klage på vedtak gjort av ImF-UNG. Klagen må sendes skriftlig til ImF-UNG innen 3 uker etter at lokallaget har fått skriftlig svar om vedtak.

Powered by Cornerstone