Starte lokallag og søke om støtte

Oppstartsguide for nye barne- og ungdomslag og for nye hovedledere

 

Innmelding i ImF-UNG

Å være innmeldt i en sentral organisasjon som ImF-UNG kan gi lokallaget mulighet til å søke om og motta Frifond-midler: startstøtte, prosjektstøtte og driftsmidler. Det er ulike kriterier som må være tilstede for at et lokallag skal motta støtte. Det kan du lese mer om i punktene under.

ImF-UNG kan tilby ressurser og være til hjelp i det lokale arbeidet. Lokallaget kan være innmeldt i ImF-UNG uten å søke om Frifond-midler. Som innmeldt i ImF-UNG blir lokallaget en del av et stort fellesskap av lokallag i Norge som jobber for det samme: at barn og unge i Norge skal få kunne kjenne, elske og tjene Jesus Kristus.

Som innmeldt i ImF-UNG vil lokallaget også bidra til driften av ImF-UNG sentralt. Hvert år søker ImF-UNG Fordelingsutvalget (underlagt Bufdir) om nasjonal grunnstøtte til å drive organisasjonen. I søknaden bruker vi medlemstallene som danner grunnlaget for søknaden om Frifond-midlene – antall tellende lokallag og antall tellende medlemmer fra året før.

Innmeldingsskjema

Du melder lokallaget ditt inn i ImF-UNG ved å benytte følgende skjema på nettsiden.

Du vil etter kort tid motta en e-post med bekreftelse på at innmeldingsskjema er mottatt og lokallaget vil så bli registrert i medlemssystemet vårt Cornerstone. Registrert hovedleder vil motta et velkomstbrev med informasjon på e-post, og startsøtte vil bli utbetalt til oppgitt kontonummer dersom lokallaget har søkt om startstøtte.

Opprette bankkonto

Lokallag som søker om Frifond-midler skal ha en selvstendig økonomi. Lokallaget må ha en bankkonto for å kunne motta Frifond-midler. Man kan opprette en bankkonto i hvilken som helst bank. Man kan ha konto som er eid av en menighet eller forening, men man må lett kunne skille ut regnskapet til lokallaget. Det er kun lokallaget som skal disponere støtte fra Frifond. Frifond-midlene skal gå til aktivitet i regi av lokallaget.

Motta startstøtte

Startsøtte vil bli utbetalt til oppgitt kontonummer dersom lokallaget har søkt om starstøtte. ImF-UNG utbetaler startstøtte til lokallagets kontonummer når lokallaget er registrert i medlemssystemet. Bilag til utbetalingen blir sendt på e-post til hovedleder.

Holde årsmøte og velge styre

Ifølge retningslinjene for Frifond er det krav om valg av styre om 4 eller flere medlemmer i lokallaget er 15 år eller eldre. Alle som har fylt 15 år skal ha fulle demokratiske rettigheter i lokallaget.

I løpet av kalenderåret må lokallaget holde årsmøte hvor det velges et styre av og blant medlemmene i lokallaget. Årsmøtet kan være en del av en ordinær samling. Lokallaget organiserer årsmøtet slik de ønsker og etter lokallagets gjeldende vedtekter. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn annethvert år. Lokallaget må ha gjeldene vedtekter. Lokallag i ImF-UNG kan benytte standardvedtekter for lokallag i ImF-UNG. De finner du til nedlasting nederst på siden.

Ta inn medlemskontingent og føre medlemslister

For at et medlem skal regnes som tellende må et medlem under 26 år betale en kontingent på minimum 50 kroner til lokallaget. Kontingenten kan lokallaget disponere fritt. Det er viktig å dokumentere alle som har betalt kontingent og for hvilket år. Vi anbefaler at det føres medlemsliste jevnlig, for eksempel i et excel-ark. Ved levering av årsrapporten skal medlemmene registreres med fullt navn, bostedsadresse, fødselsår og opplysning om de har betalt kontingent og for hvilket kalenderår kontingenten gjelder. Hovedleder per 31.12 er den som skal bekrefte at opplysningene i medlemslisten stemmer og sende inn årsrapporten. Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge.

Føre et enkelt regnskap

Lokallaget skal ha selvstendig økonomi, og føre et enkelt regnskap. I regnskapet må dere ha oversikt over hva Frifond-midlene er brukt til. Det er kun bruk av Frifond-midler som vil bli kontrollert av ImF-UNG. Husk at bilag/kvitteringer må tas vare på i 5 år. Bilag/kvitteringer skal oppbevares lokalt.

Sende inn årsrapport og søke om driftsmidler

I februar hvert år er det frist for å sende inn årsrapport og søke om årlige driftsmidler. Dette gjøres i det nettbaserte medlemssystemet vårt. Det er medlemstallet per 31.12 året før som danner grunnlag for støtten dere mottar. Hvert tellende lokallag mottar en fast sum, og hvert tellende medlem under 26 år mottar en sum som varierer fra år til år. Lokallag som har fått godkjent sin årsrapport, kan også søke om prosjektmidler innen 1. september etter grunnlagsåret.

Bruke midler – rapportere om midler

Frifond-midler skal brukes i tråd med retningslinjene for Frifond. Frifond-midler skal brukes til aktivitet i regi av lokallaget. Lokallag som har mottatt Frifond-midler må sende inn rapport på hva midlene er brukt til innen 30. juni året etter tildeling. Midler som ikke er brukt opp, midler som er brukt i strid med retningslinjene, og urapporterte midler, er restmidler som ImF-UNG kreve tilbake før nye Frifond-midler kan utbetales. 

Definisjon tellende lokallag

Et tellende lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen per 31. desember i grunnlagsåret. Et lokallag skal ha:

  • minst fem tellende medlemmer,
  • ha gjeldende vedtekter,
  • eget styre valgt av og blant medlemmene, og valg av styret kan ikke avholdes sjeldnere enn annet hvert år,
  • minst én medlemsrettet aktivitet i tråd med formålet med ordningen. Som medlemsrettet aktivitet gjelder ikke årsmøter, styremøter og andre vedtektsfestede møter.

Tellende lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og de må ha levert årsrapport til sentralleddet. Tellende lokallag hvor tre medlemmer eller færre er over 15 år, trenger ikke eget styre valgt av og blant medlemmene.

Lokallag kan ikke inngå i tilskuddsgrunnlaget til mer enn en nasjonal organisasjon, og organisasjonene har ansvar for å sikre at deres lokallag ikke telles inn i grunnlaget for mer enn en organisasjon.

Definisjon tellende medlem

Tellende medlem: Et tellende medlem har per 31. desember i grunnlagsåret frivillig og individuelt meldt seg inn i organisasjonen, er under 26 år, står i medlemsregisteret til organisasjonen, har betalt kontingent for grunnlagsåret, har bostedsadresse i Norge i grunnlagsåret og har etter 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge.

Selv om en person kan ha tilknytning til flere lokallag gjennom ett medlemskap, skal personen bare telles en gang per nasjonale organisasjon i tilskuddsgrunnlaget.

Kontingent: Kontingenten skal være på minst 50 kroner for hvert medlem, og gjelde for maksimalt ett kalenderår. Ved familiemedlemskap teller hvert medlem som individuelt medlem, og kontingenten for familiemedlemskap skal være på minst 100 kroner til sammen.

Årshjul

Hele året: Ta inn kontingent på min. kr. 50 per medlem per kalenderår, og innen 31.12 i grunnlagsåret. Jevnlig føre medlemsliste med fullt navn, bostedsadresse og fødselsår til medlemmene, og oversikt over hvem som har betalt kontingent for hvilket år.

Innen 15. februar: Sende årsrapport med medlemsliste til ImF-UNG.

Innen 30. juni: Bruke opp tildelte Frifond-midler fra året før, og sende inn rapport med oversikt over hva midlene er brukt til. Dette gjelder startstøtte, prosjektstøtte og driftsmidler.

Last ned standardvedtekter for lokallag i ImF-UNG

 

 

Powered by Cornerstone