Vedtekter for ImF-UNG

Sist endret på ordinært landsmøte 26. april 2023
 

VEDTEKTER FOR INDREMISJONSFORBUNDETS BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJON (ImF-UNG)

§ 1 BASIS
1.1 ImF-UNG er Indremisjonsforbundets (ImFs) barne- og ungdomsarbeid og består av innmeldte lag og foreninger.
1.2 ImF-UNG bygger sitt arbeid på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.

§ 2 INDREMISJONSFORBUNDET
2.1 ImF-UNG ønsker å arbeide i samsvar med de teologiske og strategiske rammer ImFs Generalforsamling trekker opp for misjonsarbeidet.

§ 3 VISJON OG VERDIER
3.1 ImF-UNG arbeider etter følgende visjon: Kjenne, elske og tjene Jesus Kristus.
3.2 ImF-UNG har i tillegg tre retninger til visjonen (misjon): 
3.2.1 Hjelpe forsamlingene til å bygge et levende barne- og ungdomsarbeid
3.2.2 Trene en ny generasjon ledere
3.2.3 Støtte og utruste kristne familier
3.3 ImF-UNG har følgende verdier: Frimodig, familiefokusert, utrustende og misjonal¹

¹ Se strategidokumentet «ImF-UNG 2025» for nærmere definisjon av verdiene.

§ 4 HOVEDOPPGAVER
ImF-UNG har til oppgave:
4.1 Gjennom forkynnelse og veiledning vinne barn og ungdom for Kristus.
4.2 Gi bibelundervisning og veiledning med sikte på at barn og ungdom skal bli bevart som Guds barn.
4.3 Formidle misjonskallet og utfordring til tjeneste i ImF.
4.4 Gi lederopplæring som gir barn og ungdom nødvendig utrustning og utfordringer til å ta ansvar i misjonsarbeidet og samfunnet for øvrig.
4.5 Ta medansvar, ved forbønn og givertjeneste for arbeidet i ImFs arbeidsfelt.
4.6 Arbeide i nært samarbeid med kretsenes barne- og ungdomsavdelinger.

§ 5 LOKALLAGENE
ImF-UNG er organisert fra lokallag til krets og forbund. Det enkelte lag er selvstendig, men forpliktet på den basis og det samme formålet som ImF- UNG. Det enkelte lag styrer seg selv og har gjennom årsmøtevalgte styre og lignende ansvar for det faste arbeidet knyttet til barn og unge der de samles. 

§ 6 LANDSMØTE
ImF-UNG avholder landsmøte hvert andre år.
6.1 Landsmøtet består av:
6.1.1 Utsendinger fra lag tilsluttet ImF-UNG. Utsendingene velges av og blant medlemmene som er fylt 15 år. I saker som har relevans for barn/unge under 15 år forplikter Landsmøtet å ta disse med på råd. Hvert lag med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Ved godkjent medlemsliste kan lag med 25-50 medlemmer sende 4 utsendinger, lag med 50-75 medlemmer sende 6 utsendinger osv.
6.1.2 Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i ImF-UNG.
6.1.3 Landsstyrets valgte medlemmer.
6.1.4 De ansatte ved ImF-UNG sentralt, men de har ikke stemmerett. Landsstyrets faste medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår styrets økonomiske disposisjoner.
6.1.5 Følgende inviteres med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett:

  • ImFs generalsekretær, og en representant for Forbundsstyret.
  •  En representant fra hver av ImFs skoler.
  • Landsstyret kan i tillegg invitere andre de finner tjenlig.

6.2 Landsmøte velger selv dirigenter og referenter.
6.3 Landsmøte skal godkjenne toårsrapport, regnskap, arbeidsprogram, lover og gjøre vedtak i de saker som blir lagt fram. Saker som ønskes behandlet på landsmøte må være levert Landsstyret senest 3 måneder før landsmøtet. Landsmøte gjør sine vedtak med simpelt flertall (mer enn 50 % av de avgitte stemmer). I tilfelle stemmelikhet har ordstyrer dobbeltstemme.
6.4 Landsmøte velger ved skriftlig valg Landsstyrets fem medlemmer og firevaramedlemmer. Varemedlemmene velges ved eget valg.
6.5 Landsmøtet velger en valgkomite på tre medlemmer. De valgte medlemmene skal ikke sitte lenger enn fire år. Valgkomiteen foreslår kandidatene til valg for landsstyret og 
kandidater til valgkomite for neste landsmøte.

§ 7 LANDSSTYRET
7.1 Landsstyret består av fem valgte medlemmer med stemmerett og fire varamedlemmer. Hvert medlem blir valgt for 4 år og kan velges på nytt for 4 nye år. Halvparten (2 eller 3 stk) er på valg hvert 2 år. 1. varamedlem møter fast i styret. Varamedlemmene velges for 2 år. 
Det bør tas hensyn til geografi, kjønn og alder etter gjeldende ordning når Landsstyret skal velges.
Landsstyret velger en programkomite til Landsmøte.
Landsstyret velger selv leder og nestleder.
Faste medlemmer uten stemmerett: 

  • Daglig leder
  • Generalsekretæren i ImF har møterett.

7.2 Landsstyret har ansvar for den sentrale ledelse av ImF- UNG innenfor de rammer landsmøte har trukket opp og i henhold til § 1 i disse vedtekter.
Det holdes minst to møter i hvert semester, og deler av et møte i året bør holdes sammen med ImFs forbundsstyre. Referat fra møtene sendes styrets medlemmer og varamedlemmer, kretsenes barne- og ungdomsnemnder og til ImFs forbundsstyre. Ansetter personale i samsvar med gjeldende ordning i ImF.
Daglig Leder ImF-UNG er sekretær for landsstyret, forbereder saker i samråd med leder og iverksetter tiltak vedtatt i styret.

§ 8 OPPLØSNING
I tilfelle ImF-UNG oppløses, tilfaller dets eiendeler ImF.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER
Disse vedtektene kan bare endres av landsmøte med 2/3 flertall.
§1, §8 og §9 kan ikke endres.

Powered by Cornerstone