Av Egill J. Danielsen

Sambåndet har stilt en del av kretslederne fire spørsmål om deres syn på omdømmeundersøkelsen som TNS- Gallup har utført på vegne av Indremisjonsforbundet.

 1. Har du satt deg inn i undersøkelsen?
 2. Er denne undersøkelsen viktig for Indremisjonen?
 3. Hvordan vil dere bruke undersøkelsen i din krets?
 4. Undersøkelsen viser at bedehuset skårer svakt på direkte positive assosiasjonsord. Hva kan Indremisjonen gjøre for å snu dette slik at positive assosiasjoner kommer på topp?

 

Karl Arne Austnes kretsleder i Sunnmøre Indremisjon:

 1. – Eg har skaffa meg boka og lest i den, men har ikkje lest heile boka ennå. Elles har eg lest pressemeldingar og avisartiklar i forbindelse med lanseringa av undersøkinga. Eg har foreløpig i størst grad konsentrert meg om å lese kommentarane i boka (del 1 og del 3). Boka kom i ei tid då eg har vore mykje opptatt med planlegging av årsmøte, årsmelding og påskeleir/møte.
 2. – Om den er viktig eller ikkje avheng av kva konsekvensar den eventuelt får for arbeidet vårt. Vi har i større grad enn tidlegare fått ei fagleg godt fundamentert undersøking om kva eit kvalifisert utval av nordmenn meiner om bedehuset og indremisjonen. Slik eg ser det er der nokre viktige funn i undersøkinga: For det første: Mange kan tenkje seg å gå på eit møte på bedehuset. Dernest: Alt for få har fått ein konkret invitasjon til å vere med på eit møte. For det tredje: Altfor mange opplever at kristne ikkje er opptatt av å fortelje om trua si, men mange opplever kristne samstundes som hyggelege og rause menneske. Men så kjem det fram at dei har liten tillit til forkynnarar. Det er opp til oss som har fått leiaransvar å bruke desse opplysningane til beste for arbeidet vårt. Men det er svært viktig at vi no ikkje tenkjer at å byggje omdøme blir målet for arbeidet. Omdømme må alltid kome som ein konsekvens av det arbeidet vi driv og dei verdiar vi har.
 3. – Styret vil få boka og vi vil bruke tid i styrearbeidet til å gå igjennom funna og kva konsekvensar den eventuelt får for oss. Vi vil bruke undersøkinga i det strategiarbeidet vi er inne i denne våren.
 4. – Noko av desse haldningane kan nok kome av fordommar mot oss, men vi skal ikkje avvise det av den grunn. Etter mitt syn vil vi som kristne leve i spenninga mellom det at der alltid vil vere ein forskjell på ein truande og ikkje. Der er noko vi ikkje kan forstå før vi blir frelst og blir ein kristen. «Som verda har hata meg vil den hate dykk og,» seier Jesus til læresveinane. På en andre sida fortel Bibelen at læresveinane var vel omtykte av alt folket. I denne spenninga vil vi som kristne alltid leve og då er det etter mitt syn viktigast av alt av vi er oss bevisste at vårt kall er å gjere gode gjerningar. Om «Ola og Kari Normann» møter eit kristenfolk som med iver gjer gode gjerningar trur eg det vil føre til at den positive omtalen av kristenfolket vert meir dominerande.

 

Arild Ove Halås kretsleder i Nordmøre og Romsdal Indremisjon:

 1. – Ja, jeg har brukt mye tid på å sette meg inn i undersøkelsen. Dette er trolig det viktigste dokumentet vi har hatt i ImF noen gang, i alle fall når det gjelder misjonsstrategi.
 2. – Ja, det er veldig viktig. Nå vet vi (og ikke bare tror/spekulerer) hva folket i bygde-Norge mener om bedehuset og indremisjonen. Det må få konsekvenser for arbeidet vårt videre. I Møre og Romsdal sier for eksempel hele 82 % at de kristne de kjenner ikke snakker om trua si. Hvordan skal folket møte Jesus da?
 3. – Vi vil blant annet bruke den som utgangspunkt for samtalen på kretsmøtet vårt, og også legge opp til temasamlinger om dette til høsten. Utfordringen blir å få de lokale foreningene til å planlegge sitt arbeid ut ifra de tingene undersøkelsen viser oss.
 4. – Til en viss grad kan vi anstrenge oss mer på å kommunisere positivt det vi står for. Det er særlig utfordrende for oss som er ledere og skal uttale oss i media. Samtidig er jo noe av grunnverdiene til ImF slik at det aldri kan skape positive reaksjoner ute i samfunnet. Jeg tror at å snakke om dette kan bevisstgjøre oss mer både på uttalelser og ulike «kontaktskapende» arrangement.

Les hele saken som pdf her!